Ochrona przeciwpożarowa w budynku wielorodzinnym i lokalu usługowym

Ochrona przeciwpożarowa w budynku wielorodzinnym, podobnie jak w domu jednorodzinnym i lokalu usługowym, to jedna z najważniejszych kwestii, którym należy przyjrzeć się przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jeżeli inwestor nie spełni wszystkich wymagań znajdujących się w prawie budowlanym, budynek nie zostanie dopuszczony do użytku. Sprawdzamy, jakie wymagania przed budynkami, w tym przypadku wielorodzinnymi oraz lokalami usługowymi, stawia prawo budowlane w obszarze przepisów przeciwpożarowych.

Zasady ochrony przeciwpożarowej w budynku wielorodzinnym i lokalu usługowym w aktach prawnych

Akty prawne, które regulują kwestię ochrony przeciwpożarowej w budynku wielorodzinnym, jednorodzinnym i lokalu usługowym to:

 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719).

W obu aktach znajdują się zapisy definiujące ochronę przeciwpożarową mienia, ludzi i środowiska. To przepisy Ustawy i Rozporządzenia są podstawą dla dopuszczenia budynków do użytku.

Klasyfikacja obiektów budowlanych

Wyróżnia się trzy kategorie obiektów budowlanych, dla których ustalono przepisy dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych. Klasyfikację stworzono na podstawie m.in. powierzchni, liczby kondygnacji, gęstości obciążenia ogniowego czy zagrożenia wybuchem. Są to:

 • budynki mieszkalne, a w tym: domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki deweloperskie, budynki użyteczności publicznej – symbol ZM;
 • budynki gospodarcze – symbol IN;
 • budynki magazynowe oraz hale produkcyjno-magazynowe – symbol PM.

Inna klasyfikacja uwzględnia klasę odporności ogniowej i pożarowej. Wyróżnia się pięć klas od „A” do „E”, gdzie klasa „A” oznacza najwyższą odporność ogniową, klasa E – najniższą odporność ogniową.

Ochrona przeciwpożarowa w budynku wielorodzinnym i lokalu usługowym

Przepisy ochrony przeciwpożarowej w budynku wielorodzinnym i lokalu usługowym na wielu płaszczyznach są zbliżone do wymagań stawianych dla domów jednorodzinnych. Kluczowe jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom,
 • zminimalizowanie zagrożenia pożarowego.

Jednak w przypadku budynków wielorodzinnych oraz usługowych zarządcy muszą mieć dodatkowo na uwadze kilka ważnych zasad i warunków wynikających z aktów prawnych odnoszących się do ochrony przeciwpożarowej:

 • posiadanie sprawnych gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 • dbanie o stan techniczny i sprawność urządzeń przeciwpożarowych,
 • przeprowadzanie przeglądów i napraw urządzeń przeciwpożarowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zasad ochrony ppoż. oraz ewakuacji dla pracowników obsługi technicznej (zwłaszcza w budynkach usługowych),
 • jasne oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z oświetleniem awaryjnym oraz tablicami informacyjnymi (muszą być zgodne z Polskimi Normami),
 • zakaz zamykania i blokowania drzwi ewakuacyjnych oraz drzwi przeciwpożarowych,
 • montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej.

Ochrona przeciwpożarowa, niezależnie od wielkości i przeznaczenia nieruchomości, jest obowiązkowa dla każdego budynku, w tym domu jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego i lokalu usługowego. Zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą być zgodne z polskimi przepisami budowlanymi. Surowsze warunki techniczne i większe wymagania stawia się dla lokali usługowych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które są użytkowane przez większą ilość osób.

Dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i lokalach usługowych to m.in. wyposażenie ich w sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dla porównania domy jednorodzinne nie podlegają wymaganiom przepisów przeciwpożarowych z zakresu odporności ogniowej. Wyjątkiem są domy w zabudowie bliźniaczej. Aktualne przepisy przeciwpożarowe wskazują, że ściana oddzielająca poszczególne budynki musi być wykonana z materiałów o wysokiej ognioodporności. Poza tym wystarczy zadbać w razie pożaru o jak najmniejsze prawdopodobieństwo szybkiego rozprzestrzeniania się ognia i szybką drogę ewakuacji.